細

細的本意是,相對於細小。《廣雅》說:“細,小也”。

基本介紹

  • 中文名:細
  • 外文名fine
  • 拼音:xì
  • 意義:顆粒小的
  • 反義詞
  • 繁體字:細
釋義,漢字演變,參考辭彙,詳細註解,詞性變化,字形結構,常用詞組,古籍解釋,康熙字典,說文解字,說文解字注,音韻集匯,上古音系,廣韻,蒙古字韻,中原音韻,洪武正韻牋,分韻撮要,

釋義

(細)
⑴ ㄒㄧˋ
⑵ 顆粒小的,與“粗”相對:~沙。~面。~屑。
⑶ 長條東西直徑小的:~線。~絲。~眉。~水長流。
⑷ 精緻的:~瓷。~布。~工。~活兒。
⑸ 聲音小:嗓音~。
⑹ 周密詳盡:仔~。精~。~致。~密。~目(詳細的項目或目錄)。~膩。膽大心~。
⑺ 微小的:~小。~微。~節。事無巨~。節。事無巨~。
⑻ 儉省:他過日子很~。

漢字演變

細

參考辭彙

thin slender fine careful minute

詳細註解

[形]
⑴ (形聲。字從糸(mì),從思省,思亦聲。“思”意為“關心糧食問題”、“考慮吃飯問題”。“糸”指絲帛,引申指“(纖維結構)周密”。“糸”與“思”聯合起來表示“(對糧食問題)深思入微”。本義:深思入微。轉義:(問題的細節)微小。說明:1.《說文》云:“細,微也。從糸,囟聲”。案,囟者,囟門也,俗稱“囟腦門兒”。“思”的別體為“恖”,字從囟從心,列在《漢語大字典》袖珍本第991頁。故《說文》所謂的“細,微也。從糸,囟聲”實際上就是“細,微也。從糸,從思省,思亦聲”。2.轉義“微小”與“粗大”相對,此即“細”與“粗”互為反義詞的由來。3.在古代,漢字是由帝王的史官創造和把握的,是極其尊貴的事物,絕非一般平民所能染指。所以漢字定義的角度和立場都是帝王看問題的角度和立場。我們不能因為漢字的普及和套用的大眾化而忘記它昔日的尊貴地位,也就是說,企圖從平頭百姓和日常生活的角度去理解和解釋漢字都是會犯錯誤的。補充說明:《漢語大字典》袖珍本載有從糸從思之字,它也有“細”的意思,即“緦”,列在該字典第1486頁,本義是“製作喪服的細麻布”。“緦”的異體從糸從恖,列在該字典第1490頁)
⑵ 同本義。和“”相對 [little;small]
細,微也。從糸(mì),囟(xìn)聲。——《說文》。按,細者,細之微也。
細,小也。——《廣雅
細人之愛人也以姑息。——《禮記·檀弓》
細鈞有鐘無鎛。——《國語·周語
此吾所謂君子明細而不明大也。——《墨子·天志中》
不積細流。——《荀子·勸學》
游魚細石,直視無礙。——吳均與朱元思書
用語:細哥、細妹、細姐、細舅
⑶ 又如:細崽細作西崽);細人(細作;姬妾);細探人(多指軍隊中的探子);細士(小人)
⑷ 纖細。和“粗”相對 [fine;slender]
昔者楚靈王好士細要。——《墨子·兼愛中》
細筆鉤勒。——清·梁啓超《飲冰室合集·文集》
細若蚊足。——明·魏學洢《核舟記
⑸ 又如:細腰(細要。纖細的腰身);細娘家(指容貌美好的少女);細裊裊(細而柔軟的樣子);細毛(纖細的毛)
⑹ 精緻,細密 [meticulous;delicate;exquisite;fine;close]
還是那年我和你拌嘴的那日起,叫上來做細活的。——《紅樓夢
⑺ 又如:細欺雀舌(指上乘的茶葉);細針密線(喻周密,周到);細攢(密密聚集;精細鑲嵌);細果(精美點心)
⑻ 瑣碎 [minute;trifling]。如:細政(繁複的徵稅);細務(瑣碎而無關緊要的小事)
⑼ 仔細,詳細 [careful;detailed]
細瞻景狀。——《聊齋志異·促織
細疏其能
大媽原是謝家的使喚丫頭,至於怎么嫁給大伯的,卻不知細情。——魏巍《東方》
⑽ 又如:細罄(詳細地說盡);細事(詳情;底細)
細音,尖細的聲音 [sharp;shrill]。如:細音(聲韻學名詞。凡是有、[y]介音或主要元音為,[y]的韻母,稱為“細音”)
⑿ 地位低微 [humble]
遂欲滿求,不顧細民,非存之道。——《晏子春秋
⒀ 又如:細夫(小民);細民(平民);細婢(小婢)
⒁ 年幼 [young]。如:細人(青年侍女);細娃(方言。小孩);細佬(方言。小孩);細兒(幼子)
⒂ 柔嫩 [tender;delicate]。如:細皮嫩肉(形容人長得嬌嫩);細柳(初生的嫩柳條)
⒃ 細微,輕微 [fine;tiny;trivial]
潤物細無聲。——唐·杜甫春夜喜雨

詞性變化

[名]
⑴ 微小的絲 [fine silk]。如:細絲(帶有絲紋的白銀)
⑵ 舊稱行為不高尚或地位低下的人 [the insignificants]
臣主未寧於上,黔細未輯於下。——郭璞《省刑疏》
⑶ 指輕微的罪過 [small crime]
狃於奸宄,敗常亂俗,三細不宥。——《·君陳》
⑷ 又如:細行(小過;微服出行)

字形結構

繁體字:細
漢字首尾分解:糹田漢字部件分解:糹田
筆順編號:55125121
筆順讀寫:折折橫豎折橫豎橫
部首:糹
部外筆畫:5
總筆畫:8
五筆86:XLG
五筆98:XLG
倉頡:VMW
筆順編號:55125121
統一漢字 U+7EC6

常用詞組

1. 細胞 xìbāo
(1) [cell]
(2) 微小的通常是用顯微鏡才能看到的由半透膜與外界分開的原生質團。
(3) 現又可比喻事物的基本構成部分。
2. 細別 xìbié
(1) [shade of differefnce;smaller categories]∶微小的差別。
(2) [carefully distinguish]∶細心地分別
3. 細布 xìbù
[fine cloth] 一種質地十分細密的平紋棉布
4. 細部 xìbù
[details] 製圖或複製圖畫時用較大的比例畫出或印出的某一個部分
5. 細菜 xìcài
[fine vegetables] 某個季節供應不多的蔬菜,如北京冬季的黃瓜、豆角兒、蒜苗、西紅柿
6. 細長 xìcháng
(1) [be long and thin;slim]∶與長度或高度比起來直徑很小的
(2) [lank]∶瘦的,長得不胖的;不豐滿的
因為節食變得瘦削細長的身軀
(3) [stringy]∶像線的;細而長的
細長的頭髮
7. 細大不捐 xìdà-bùjuān
(1) [not to cast away anything, big or small;save everything,big or small] 捐:捨棄。大的小的都不捨棄。指所有的都兼收並蓄
貪多務得,細大不捐。——唐· 韓愈《進學解
(2) 亦作“細大無遺”
8. 細大不逾 xìdà-bùyú
[not to surpass] 逾:超過。大小方面都不超過
物得其常樂極,極之所集曰聲,聲應相保曰和,細大不逾曰平。——《國語·周語下》
9. 細帶 xìdài
[ribbon] 像或令人聯想到絲帶的條狀物
10. 細讀 xìdú
[read carefully] 仔細地讀
11. 細度 xìdù
[fineness] 用某種單位數來表示的相對寬度、相對直徑、線密度或單位長度的重量(如纖維或線紗的)
12. 細發 xìfa
[delicate] 〈方〉∶細膩;精密細緻
13. 細紡 xìfǎng
[finespun] 把粗紗紡成細紗,是紡紗的最後一道工序
14. 細高跟 xìgāogēn
[continental heel] 一種高而細長的鞋跟底,後側略呈彎形,前側略呈彎形或呈直形
15. 細高挑兒 xìgāotiǎor
[a tall and slender figure] 〈方〉∶形容身材又瘦又高,也指這樣的人。也叫“細高條兒”
16. 細工 xìgōng
(1) [fine workmanship]∶精細操作工
(2) [work]∶需要細心操作的手藝
飾有精緻的金銀絲細工的匣子
17. 細故 xìgù
[trivial matter] 瑣事
非煙數以細故撻其女奴。——《警世通言》
18. 細活 xìhuó
[a job requiring fine workmanship or meticulous care] 指精細的活計,特指技術性強的活兒
19. 細節 xìjié
(1) [detail]∶細小的環節或情節
農村家庭生活的細節
(2) [minutiae]∶瑣碎而不重要的小節
要注意細節
20. 細謹 xìjǐn
[nicety] 細微末節,小節
大行不顧細謹。——《史記·項羽本紀》
21. 細君 xìjūn
(1) [wife]∶妻子的代稱
歸遺細君,又何仁也。——《漢書·東方朔傳》
(2) [concubine]∶妾
我家老爺…另娶兩位細君。——清· 李漁奈何天
22. 細菌 xìjūn
[bacterium;germ] 組成裂殖菌綱的一大類微小植物,具有圓形、桿狀、螺旋形或絲狀的單細胞或非細胞菌體,常聚集成菌落,生活在土壤、水、有機物或活的動、植物體內,它們的化學效應(如固氮、腐敗和各種發酵)和病原體作用對人類有很大影響
23. 細看 xìkàn
[scrutinize;look at carefully] 仔細地觀察
24. 細纜 xìlǎn
[cablet] 小的纜索;特指周長小於10英寸的左搓三根三股纜索
25. 細類 xìlèi
[subdivided capacitor] 再分而成的東西,如再分而成的部分
一個分類的細類
26. 細利 xìlì
[polite] 客氣
司儀先生太過於細利,面對台灣同鄉會的福佬話攻勢,有點緊張
27. 細礫 xìlì
(1) [fine gravel]∶直徑在1至2毫米之間的礫石
(2) [pebble gravel]∶帶有直徑在4至64毫米之間的小圓礫石
28. 細粒 xìlì
[small] 選礦時用帶指定大小篩孔的篩子篩下的煤、礦石或含礦岩石
29. 細糧 xìliáng
[flour and rice] 指大米和白面,與粗糧相對
30. 細料 xìliào
[fine stuff] 牆面最後塗層用的材料(如篩濾灰膏或細砂與篩濾灰膏的混合物)
31. 細脈 xìmài
(1) [thready pulse]∶脈象之一。脈細直而軟,狀如絲線,稍顯於微脈。主氣血兩虛,諸虛勞損
(2) [joint vein]∶充填在節理內的細小岩脈或礦脈
32. 細毛 xìmáo
[fine] 羊毛分級工從最優種美利奴羊的肩部取得的羊毛
33. 細眯眯 xìmīmī
[narrow (one's eyes)] 兩眼皮合成一條縫的樣子
她一笑起來,那細眯眯的眼睛煞是好看
34. 細密 xìmì
(1) [close]∶形容物質精緻
細密的紋理
(2) [detailed]∶細小而周密;仔細的
細密的分析
35. 細棉布 xìmiánbù
[cambric] 類似細麻紗的一種棉質細布,常經漂白或匹染,作服裝料時則經軋光整理,作工業用時可經其他各種整理
36. 細麵條 xìmiàntiáo
[vermicelli] 長而薄的固體細帶形食用麵條
37. 細民 xìmín
[civilians] 小民;老百姓
38. 細木工 xìmùgōng
(1) [joinery]
(2) 細木作工人的技藝或手藝
(3) 細木作工人所做的工作或製成的東西
39. 細目 xìmù
[detailed catalogue] 詳細的條目
40. 細嫩 xìnèn
[tender] 柔嫩
41. 細膩 xìnì
(1) [fine and smooth]∶細緻滑潤,精細,細密深入
(2) [minute]∶細緻準確的
一段細膩的描述
(3) [be careful] 〈方〉∶仔細,小心
細膩點,別又把碗給打破了
42. 細瞧 xìqiáo
[toot] 仔細打量
43. 細巧 xìqiǎo
[exquisite] 精細巧妙
44. 細情 xìqíng
[details] 細節;詳細情況
其中的細情,你去問老張吧
45. 細人 xìrén
(1) [shortsighted people;humble people]∶指見識淺薄或地位低下的人
(2) [concubine]∶指年輕的侍女或妾
46. 細柔 xìróu
[soft and delicate] 纖細柔和
細柔的毛皮
47. 細軟 xìruǎn
[jewelry,expensive clothing and other valuables] 精細而易於攜帶的貴重物品
點起燈來,把家中有底細軟包裹都收拾了。——《警世通言》
48. 細弱 xìruò
[slim and fragile] 細微柔弱
聲音細弱
49. 細紗 xìshā
[spun yarn] 用粗紗再紡而成的較細的紗,用於織布或紡線
50. 細砂 xìshā
[fine sand] 由直徑0.1—0.25毫米之間的顆粒組成的砂

古籍解釋

康熙字典

【未集中】【糸字部】細 ·康熙筆畫:0 ·部外筆畫:0
《廣韻》蘇計切《集韻》《正韻》思計切,𠀤音壻。《說文》作𥿳。微也。《類篇》隷作細。《玉篇》小也。《書·旅獒》不矜細行。《注》輕忽小物。《左傳·襄二十九年》其細已甚。《注》譏其煩碎。
《北史·源思禮傳》何必大子細也。

說文解字

【卷十三】【糸部】細
微也。從糸囟聲。穌計切

說文解字注

(細)𣁋也。𣁋者、眇也。眇今之妙字。從糸。𦥓聲。穌計切。十五部。

音韻集匯

上古音系

字頭聲符韻部對應廣韻小韻擬音註解
snɯːls

廣韻

字頭小韻反切聲母韻母韻目調韻系韻攝廣韻目次高本漢王力李榮邵榮芬鄭張尚芳潘悟雲蒲立本推導現代漢語古韻羅馬字有女羅馬字註解
蘇計
齊開
去聲
四等
開口
去十二霽
siei
siei
sei
sɛi
sei
sei
sɛj
xi4
seh
sey
小也蘇計切六

蒙古字韻

字頭八思巴字八思巴字(修正)八思巴字(其他形式)音譯音譯(修正)音譯(其他形式)擬音聲調註解
ꡛꡞ
si
si
去聲

中原音韻

字頭小韻聲母韻母韻部聲調四呼寧繼福註解
齊微齊
齊微
去聲
齊齒呼
si

洪武正韻牋

字頭小韻反切韻目韻部聲調
思計
三霽
去聲

分韻撮要

字頭小韻聲母韻母韻部聲調註解
第二威偉畏
陰去
小也微也密也

相關詞條

熱門詞條

聯絡我們