MSG(Marmara Şirketler Grubu)

MSG(Marmara Şirketler Grubu)

MSG

MSG是(Cablevision Systems)旗下的有限公司。

基本介紹

  • 公司名稱:Marmara Şirketler Grubu
  • 外文名稱:MSG
  • 總部地點:美國
  • 公司性質:私企
介紹,相關信息,

介紹

Marmara Şirketler Grubu, kurulduğu 1984 yılından beri bulunduğu sektörlerdeki uzmanlığı, tecrübesi, ve yatırımlarıyla ses getirmiş, yenilikçiliği ve kalitesiyle itibarı yüksek şirketlerden oluşmaktadır.

相關信息

Çocukların eğitimine katkı sağlamayı gönülden amaç edinen Maylo , TEGV le yaptığı işbirliğinin ardından şimdi de Ataşehir Belediyesi ve Ataşehir Örnek Lions Kulübü ile birlikte Ataşehirdeki ilköğretim okullarını ziyaret ediyor.Devamı için tıklayınız.
維修系統指南的英文簡稱:Maintenance System Guide維修系統指南的英文簡稱(民航)。
1968年,美國各航空公司的代表,從可靠性方案管理經驗出發,合作編寫了一本《維修研究和方案擬訂》的MSG-1手冊,其中航空公司與飛機製造廠家共同為世界上第一架寬體民航飛機——Boeing747-100擬訂了初始維修大綱的決斷邏輯和各航空公司/製造廠家程式。
1970年,上述檔案修改為可以用於擬訂一切新型運輸飛機維修大綱的MSG-2號檔案《航空公司/飛機製造廠家維修大綱的計畫檔案》,始用於DC-10和L-1011寬機身飛機的維修大綱。
1978年美聯航維修分析主任諾蘭和希普兩人發表了一本《以可靠性為中心的維修》和有關文章,對MSG-2提出了改進和補充意見,並提出了一個新的邏輯決斷圖,簡稱RCM圖(Reliability Centered Maintenance),他們提出的分析方法稱為RCM法。
1979年,美國聯邦航空局、英國民航局、美國和歐洲的飛機、發動機製造廠家、各航空公司再次成立了一個工作組,對MSG-2需要改進的地方進行了研究,發現MSG-2存在以下缺點:
①MSG-2未談及維修周期的原則 ;
②結構檢查大綱制定法較粗,在安全性和經濟性方面缺乏明確的區分 ;
③對具體的做法缺乏解釋性的說明 ;
④對隱蔽故障缺乏恰當的處理 ;
⑤未論及怎樣根據使用經驗改進維修大綱和改進產品 。
根據上述問題,結合諾蘭等提出的RCM邏輯決斷圖和決斷法,在美國聯邦航空局主持下,工作組制定了MSG-3 《航空公司/飛機製造廠家維修大綱的制定檔案》,用於指導制定維修大綱,於1980年9月頒布實施。
80年代的頭5年,MSG-3套用於一系列新型飛機和動力裝置的初始維修大綱和改進飛機維修方案。 經過各航空公司近8年的實踐和經驗總結,由美國空運協會組織,美國和歐洲主要航空公司、製造廠家及適航當局代表參加,對MSG-3的使用情況和意見進行了討論,編制了MSG-3修改1檔案草稿,再經過多方面吸收意見和建議,最後於1988年9月獲得FAA批准。
1990年,美國空運協會和歐洲空運協會以及亞太地區一些著名的航空公司著手對MSG-3修改1進行修訂,並與美國聯邦航空局FAA和歐洲聯合民航局JAA共同討論,為下一代民用航空器編寫初始維修大綱制定原則和方法,經過3年多的工作,MSG-3(R2)於1993年9月正式通過並頒布實施。
2001年頒布MSG-3 2001.1。
2002年頒布MSG-3 2002.1。
2003年頒布MSG-3 2003.1(ARJ21-700) 。
最新版本:2005.1(Boing787)。
在制定新飛機的維修大綱時,應使用最新的MSG檔案。
縮寫:Messenger 的 縮寫,意『即時訊息』。另 MSG 也 作為即時通訊軟體部分簡寫,如 FastMsg、Yahoo Msg等。MSG 固定塑膠門

相關詞條

熱門詞條

聯絡我們