evidence(英文單詞)

本詞條是多義詞,共3個義項
更多義項 ▼ 收起列表 ▲

evidence,意思是證詞; 證據; 跡象; 明顯;

evidence
[英]['evɪdəns][美][ˈɛvɪdəns]
n.證詞; 證據; 跡象; 明顯;
vt.使明顯; 顯示; 表明; 證實;
第三人稱單數:evidences過去分詞:evidenced複數:evidences現在進行時:evidencing過去式:evidenced

相關詞條

熱門詞條

聯絡我們